Forretningsbetingelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for enhver sag, som advokatfirmaet Advokat Majken Johansen varetager.

Advokatfirmaet udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Modtagelse af sagen

Ved modtagelsen af sagen undersøger vi, at der ikke er interessekonflikt eller inhabilitet ved varetagelse af sagen. Såfremt vi konstaterer, at der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet, kan vi henvise til anden advokat.

Som advokatvirksomhed er advokatfirmaet omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger på vores klienter og opbevare disse.

Honorar

Ved varetagelse af en sag er advokatfirmaet forpligtet til at informere om anslået honorar, herunder timesatsen for opgaven. Vores honorar fastsættes på grundlag af den til sagen medgåede tid, sagens kompleksitet, sagens økonomiske værdi og det med sagen forbundne ansvar. Om muligt vil der blive afregnet løbende.

Timesatser

Min advokatbistand afregnes som udgangspunkt med 2.500 kr. i timen – med tillæg af 25 % moms, eller 3.125 kr. pr. time.

Mine medarbejdere, der er jurastuderende, afregnes som udgangspunkt med 400 kr. i timen – med tillæg af 25 % moms, eller i alt 500 kr. pr. time.

Mine akademiske medarbejdere afregnes som udgangspunkt med 800 kr. i timen – med tillæg af 25 % moms, eller i alt 1.000 kr. pr. time.

Derudover har sagens betydning, det med arbejdet forbunde ansvar og det opnåede resultat betydning for den samlede pris.

Offentlige afgifter og gebyrer er ikke indeholdt i timepris.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales løbende af klienten under sagen. Klienten kan afkræves et a conto honorar. A conto honorar og sagsrelaterede omkostninger er klientmidler og behandles i overensstemmelse hermed.

Alle midler, som vores klienter betror os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt klientkonto.

Advokatfirmaets konto er i Danske Bank,

reg.nr. 4180, konto 10001471.

IBAN 05 3000 0010001471

Klientkonto er:

reg.nr. 4180, konto 3330403713

IBAN 43 3000 3330 4037 13

CVR-nr. 26711991

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i advokatfirmaet er pålagt tavshedspligt uden tidsbegrænsning. Enhver oplysning, advokatfirmaet modtager i forbindelse med sagen, behandles som fortrolige oplysninger.

Ansvar

Advokatfirmaet har en lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI Danmark.

Advokatfirmaets rådgivning er målrettet til den konkrete sag, og advokatfirmaet påtager sig intet ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden advokatfirmaets udtrykkelige accept. Advokatfirmaet har alene ansvar over for klienten og alene for den rådgivning, der er ydet i forbindelse med den konkrete sag.

Opbevaring af sagen og ophavsrettigheder

Advokatfirmaet opbevarer alle dokumenter i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilhørende klienten udleveres ved sagens afslutning.

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som advokatfirmaet udarbejder i forbindelse med sagen, men advokatfirmaet bibeholder ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Advokatfirmaet er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter advokatfirmaet at indsamle og opbevare klienters personoplysninger i fem år.

Loven forpligter advokatfirmaet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at der foreligger en tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er advokatfirmaet forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet eller Advokatsamfundet.

Medlemskab af Advokatsamfundet

Advokat Majken Johansen er medlem af Advokatsamfundet.

Alle advokater i kontorfællesskabet er beskikkede af det danske justitsministerium.

Advokatfirmaet er underlagt Advokatrådets generelle regler om klager.

Datatilsynet

Man kan klage over min behandling af data til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk